Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

Nguyễn A
Nguyễn A Ban Giám đốc Giám đốc 0123456789 giamdocso@sogiaoduc.vtk Thông tin thêm của Giám đốc Sở GD (địa chỉ, công tác...)
Trần B Ban Giám đốc Phó giám đốc 0123456789 phogiamdoc@sogiaoduc.vtk Thông tin thêm của Phó giám đốc Sở GD (địa chỉ, công tác...)